ร่วมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และพิธีเปิดอาคารโรงงานผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ร่วมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2565 และ พิธีเปิดอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
               สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นสถาบันภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 เพื่อแก้ปัญหาผลิตผลเกษตรในรูปของวัตถุดิบ หรือสินค้าแปรรูปมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจต่ำกว่าที่ควร โดยมี ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร เป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน ปัจจุบันครบรอบวันสถาปนาสถาบันเป็นปีที่ 31 อีกทั้งได้จัดให้มีพิธีเปิดอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม เพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่สังคมและเชิงพาณิชย์ และบูรณาการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมระดับโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช ตลอดจนเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ