เสวนาวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 มุ่งพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภายใต้วิกฤตการณ์ของโลก

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดการเสวนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Sustainable Supply Chain Management to Overcome the Global Crisis”ผ่านระบบ Zoom Conference, Facebook Live , Youtube Live ในการเสวนาครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารวมเสวนากว่า 400 คน วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา บุคลากรในภาครัฐ ภาคธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป รับมือกับสถานการณ์ของธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภายใต้วิกฤตการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
               การเสวนาเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่าน โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา โดยการเสวนาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ภาคธุรกิจ, ภาคการศึกษา และภาคนโยบายของรัฐ โดยในภาคธุรกิจได้รับเกียรติจาก Mr.Kevin Burrell ,Area Managing Director for MAERSK Vietnam, Cambodia. Myanmar and Laos บรรยายและตอบข้อซักถาม ในหัวข้อ “Competitive Strategies to Overcome The Crisis” ,ช่วงที่ 2 ภาคการศึกษา ได้รับเกียรติจาก Professor David B. Grant, Professor of Supply Chain Management & Social Responsibility, Hanken School of Economic, Helsinki, Finland บรรยายและตอบข้อซักถาม ในหัวข้อ “Supply Chain Management and Social Responsibility” และภาคนโยบายรัฐได้รับเกียรติจาก คุณวรวุฒิ มาลา ที่ปรึกษาพิเศษด้านโครงการรถไฟความเร็วสูงและTOD โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บรรยายและตอบข้อซักถาม ในหัวข้อ “EEC’s Policy : Sustainability Management of Logistopolis”