ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา โดยรองอธิการบดี ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               ภายในงานดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา นอกจากนี้ยังมีการกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล ฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ และการถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งการลงนามถวายพระพร จากคณะผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์