โครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
The Series as a Public Autonomous University และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : The Series as a Public Autonomous University และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565
               กรรมการสภาและผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการเกษตรภูมิภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เพื่อดูศักยภาพของพื้นที่และหารือกับผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาการเกษตร ทั้งพืชหลักเช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ปัจจุบันมีการปลูกทุเรียน มังคุด กาแฟ และ พืชสมุนไพร โดยมีแผนการพัฒนาเน้นการพัฒนาการเกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI ด้านการเกษตรและอาหาร รวมถึงการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกร เพื่อสร้างต้นแบบด้านการเกษตรสมัยใหม่
               จากนั้นเดินทางไปยังวิทยาเขตศรีราชาเพื่อประชุมหารือ (Retreat) แนวทางการพัฒนาพื้นที่อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ในการดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ภูมิภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา” โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค ได้รายงานความก้าวหน้าการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินและนำเสนอแผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ในที่ประชุม รับฟังแนวความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป