โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

Start slideshow
               21 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา โดยองค์การบริหาร องค์การนิสิต จัดพิธีโครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นิสิต ณ อาคาร13 พละศึกษา มีนิสิตจากทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ร่วมโครงการด้วยกันทั้งสิ้น 1,000 คน โดยประมาณ ภายในงานมีการมอบเหรียญเรียนดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป การจัดโครงการพิธีใหว้ครูนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนิสิต และเป็นโอกาสที่ให้ศิษย์ได้ขอขมาต่ออาจารย์และอาจารย์ให้อภัยต่อศิษย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปีการศึกษา 2565