โครงการ Origin EEC Academy Camp รุ่นที่ 1

Start slideshow
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยอาจารย์ชลธิชา รุ่งศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมงานปฐมนิเทศโครงการ Origin EEC Academy Camp รุ่นที่ 1 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยให้นิสิตเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ตรง มุ่งเน้นการลองปฏิบัติและออกแบบ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ด้านการขายการตลาด การลงทุนและการบริหารจัดการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิตที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาอีกด้วย