ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

Start slideshow
               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา, ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตศรีราชา และ ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม งานวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย ให้การต้อนรับ
               การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปในประเด็นที่เกี่ยวกับกลไกการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึง กลไกและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรม ณ อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี