ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์ AIS Playground & A Store

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดยผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์ AIS Playground & A Store ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออก กล่าวเปิดงาน ภายในพิธีมีการแนะนำ Young AIS Playground Ambrassador ซึ่งเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
               โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาได้ร่วมมือกับเอไอเอส สร้างศูนย์ AIS Playground & A Store ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้งาน 5G กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากเอไอเอส ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้น อันสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างแท้จริง