เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การถวายพานพุ่มดอกไม้สดของหน่วยงานต่าง ๆ การกล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล การฉายวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล การบรรเลงเพลงของวงดนตรี KU Wind Symphony นิสิตภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรเลงเพลงมหาชัย ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน