การจัดฝึกอบรมการสร้างแบรนด์โฆษณาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน

Start slideshow
               วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดฝึกอบรมการสร้างแบรนด์โฆษณาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยสามารถสร้างแบรนด์สินค้าชุมชนให้ประสบความสำเร็จ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม
               การจัดการอบรมให้ชุมชนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอาทิติยา วงศ์อาษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ?บรรยายให้ความรู้ รวมถึงการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางพัฒนาสินค้าชุมชนของผู้เข้าร่วมอบรม ณ อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม