การประชุมสัมมนาอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

Start slideshow
               เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 12.30 น.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี2565เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังโควิด-19 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังโควิด 19
               จากนั้นจึงเริ่มการเสวนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของผู้เรียนและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปหลังโควิด-๑๙” โดยมีแขกรับเชิญจากบริษัทชั้นนำต่างๆอาทิเช่น บริษัท สกิลเลนเอดูเคชั่น จำกัด, บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด, รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมให้ข้อคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทิศทางการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เหมาะสม กับบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกหลังการแพร่ระบาดเชื้อโรค และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน
               ในการนี้มีคณาจารย์จากวิทยาเขตศรีราชาเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Events และเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ Nontri Live ณ ห้องประชุมนนทรี ศรีราชาอาคาร 1 บริการวิทยาการ