มก.ศรช. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2563

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2563 มีขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินคุณภาพแบบ Hybrid เป็นรูปแบบ Online ผสมผสานรูปแบบ Onsite โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดย ท่านประธานกรรมการ ฯ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการตรวจประเมิน ทั้งนี้ ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาเขต,ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามพันธกิจและการจัดการความเสี่ยงของวิทยาเขต,ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2562,ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัย เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาและก้าวสู่เป็นเลิศ

0 2 3 7 8 11
12 301182 301218 301219 301220 P1011839