ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบ EEC Model

         เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดยผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC HDC โดยมีนายอภิชาต ทองอยู่ เป็นประธานคณะทำงานฯ ประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบ EEC Model ซึ่ง EEC HDC มีภารกิจหลักเพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต EEC โดยขับเคลื่อนให้สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรให้ตรงความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
         โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในภาคตะวันออก มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านพาณิชนาวี หุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์สมัยใหม่ และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายพาณิชยนาวีในเขตพื้นที่ EEC อีกด้วย

LINE ALBUM 211006 1 LINE ALBUM 211006 2 LINE ALBUM 211006 4 LINE ALBUM 211006 7 LINE ALBUM 211006 8 LINE ALBUM 211006 12
LINE ALBUM 211006 16 LINE ALBUM 211006 19 LINE ALBUM 211006 21 LINE ALBUM 211006 22 LINE ALBUM 211006 26 LINE ALBUM 211006 27
LINE ALBUM 211006 32 LINE ALBUM 211006 36 LINE ALBUM 211006 40 LINE ALBUM 211006 41 LINE ALBUM 211006 42 LINE ALBUM 211006 48
LINE ALBUM 211006 50 LINE ALBUM 211006 51 LINE ALBUM 211006 55 LINE ALBUM 211006 56 LINE ALBUM 211006 58