วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 26 ประจำปี 2564

          วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา, ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษศาสตร์ ศรีราชา,รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา, ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ,ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ, ผศ.ดร.ศุภาภาส คำโตนด รองคณบดีวิทยาการจัดการ และนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ร่วมกันไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 26 ประจำปี 2564 โดยพิธีการเป็นไปอย่างเรียบง่ายและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

2021.9.3 210903 0 2021.9.3 210903 1 2021.9.3 210903 2 2021.9.3 210903 3 2021.9.3 210903 4 2021.9.3 210903 11
2021.9.3 210903 13 2021.9.3 210903 14 2021.9.3 210903 15 2021.9.3 210903 7 2021.9.3 210903 23 2021.9.3 210903 16
2021.9.3 210903 17