โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปหลักสูตร

Start slideshow
         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสู่การปฏิบัติในระดับที่ดีขึ้น โดยมี รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (ผศ. น.สพ. ดร. เสรี กุญแจนาค) กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมโนโวเทล ศรีราชา