โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต ประจำปี 2563

         เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ได้กล่าวเปิดและมอบนโยบายใน "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต ประจำปี 2563" ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ โดยท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชาได้เน้นย้ำหลักการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาให้นิสิตมีความสุขมากที่สุดในการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีปัญหาด้านการเงิน

41163 43 41163 53 41163 61 41163 62 41163 87 41163 93
41163 96 41163 101