โครงการประชุม Digital University Forum ครั้งที่ 16

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ และนำคณะเข้าประชุมศึกษาดูงานด้าน AI และเทคโนโลยี 5G ในการประชุม Digital University Forum ครั้งที่ 16 โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวไปสู่ความเป็น Digital University

43 64 0 6 3 4
5 7 9 10 11 12
13 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32
33 35 36 37 38 39
40 41 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59
60 61 65 66 67 68
69 70 71 73 74 72