การอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อเรื่อง “Service Blueprint”

         เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2563 วิทยาเขตศรีราชา จัดอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ระยะที่ 2) ในหัวข้อเรื่อง "Service Blueprint" มีผู้บริหาร บุคลากรคณะวิชา เข้าร่วม ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร วิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กล่าวต้อนรับ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเลิศ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ServiceBlueprin 2122 201021 0001 ServiceBlueprin 2122 201021 0002 ServiceBlueprin 2122 201021 0003 ServiceBlueprin 2122 201021 0004 ServiceBlueprin 2122 201021 0005 ServiceBlueprin 2122 201021 0006
ServiceBlueprin 2122 201021 0007 ServiceBlueprin 2122 201021 0013 ServiceBlueprin 2122 201021 0014 ServiceBlueprin 2122 201021 0015 ServiceBlueprin 2122 201021 0016 ServiceBlueprin 2122 201021 0017
ServiceBlueprin 2122 201021 0018 ServiceBlueprin 2122 201021 0019 ServiceBlueprin 2122 201021 0020 ServiceBlueprin 2122 201021 0022 ServiceBlueprin 2122 201021 0023 ServiceBlueprin 2122 201021 0024
ServiceBlueprin 2122 201021 0025 ServiceBlueprin 2122 201021 0026 ServiceBlueprin 2122 201021 0027 ServiceBlueprin 2122 201021 0028 ServiceBlueprin 2122 201021 0029 ServiceBlueprin 2122 201021 0030
ServiceBlueprin 2122 201021 0031 ServiceBlueprin 2122 201021 0032 ServiceBlueprin 2122 201021 0033 ServiceBlueprin 2122 201021 0034 ServiceBlueprin 2122 201021 0035 ServiceBlueprin 2122 201021 0036
ServiceBlueprin 2122 201021 0039 ServiceBlueprin 2122 201021 0040 ServiceBlueprin 2122 201021 0041 ServiceBlueprin 2122 201021 0042 ServiceBlueprin 2122 201021 0044 ServiceBlueprin 2122 201021 0045
ServiceBlueprin 2122 201021 0046 ServiceBlueprin 2122 201021 0047 ServiceBlueprin 2122 201021 0048 ServiceBlueprin 2122 201021 0049 ServiceBlueprin 2122 201021 0050 ServiceBlueprin 2122 201021 0051
ServiceBlueprin 2122 201021 0052 ServiceBlueprin 2122 201021 0053 ServiceBlueprin 2122 201021 0054 ServiceBlueprin 2122 201021 0055 ServiceBlueprin 2122 201021 0056 ServiceBlueprin 2122 201021 0057
ServiceBlueprin 2122 201021 0058 ServiceBlueprin 2122 201021 0059 ServiceBlueprin 2122 201021 0060 ServiceBlueprin 2122 201021 0062 ServiceBlueprin 2122 201021 0063 ServiceBlueprin 2122 201021 0064
ServiceBlueprin 2122 201021 0066 ServiceBlueprin 2122 201021 0067 ServiceBlueprin 2122 201021 0069 ServiceBlueprin 2122 201021 0070 ServiceBlueprin 2122 201021 0071 ServiceBlueprin 2122 201021 0072
ServiceBlueprin 2122 201021 0073 ServiceBlueprin 2122 201021 0074 ServiceBlueprin 2122 201021 0075 ServiceBlueprin 2122 201021 0076