การอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อเรื่อง “พลิกโฉมองค์กร ด้วย HR Strategy”

         เมือวันที่ 17-18 กันยายน 2563 วิทยาเขตศรีราชา จัดอบรมเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ระยะที่ 2) ในหัวข้อเรื่อง "พลิกโฉมองค์กร ด้วย HR Strategy" มีผู้บริหารบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาและบุคลากรคณะวิชา เข้าร่วม ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร วิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ กล่าวต้อนรับ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นวิทยากรในครั้งนี้

HR Strateg 17-18 -9 201021 0002 HR Strateg 17-18 -9 201021 0003 HR Strateg 17-18 -9 201021 0004 HR Strateg 17-18 -9 201021 0005 HR Strateg 17-18 -9 201021 0006 HR Strateg 17-18 -9 201021 0007
HR Strateg 17-18 -9 201021 0008 HR Strateg 17-18 -9 201021 0009 HR Strateg 17-18 -9 201021 0010 HR Strateg 17-18 -9 201021 0011 HR Strateg 17-18 -9 201021 0012 HR Strateg 17-18 -9 201021 0013
HR Strateg 17-18 -9 201021 0014 HR Strateg 17-18 -9 201021 0015 HR Strateg 17-18 -9 201021 0016 HR Strateg 17-18 -9 201021 0017 HR Strateg 17-18 -9 201021 0018 HR Strateg 17-18 -9 201021 0019
HR Strateg 17-18 -9 201021 0020 HR Strateg 17-18 -9 201021 0021 HR Strateg 17-18 -9 201021 0022 HR Strateg 17-18 -9 201021 0023 HR Strateg 17-18 -9 201021 0024 HR Strateg 17-18 -9 201021 0025
HR Strateg 17-18 -9 201021 0026 HR Strateg 17-18 -9 201021 0027 HR Strateg 17-18 -9 201021 0028 HR Strateg 17-18 -9 201021 0029 HR Strateg 17-18 -9 201021 0030 HR Strateg 17-18 -9 201021 0031
HR Strateg 17-18 -9 201021 0032 HR Strateg 17-18 -9 201021 0034 HR Strateg 17-18 -9 201021 0035 HR Strateg 17-18 -9 201021 0036 HR Strateg 17-18 -9 201021 0037 HR Strateg 17-18 -9 201021 0038
HR Strateg 17-18 -9 201021 0039 HR Strateg 17-18 -9 201021 0040 HR Strateg 17-18 -9 201021 0041 HR Strateg 17-18 -9 201021 0042 HR Strateg 17-18 -9 201021 0045 HR Strateg 17-18 -9 201021 0046
HR Strateg 17-18 -9 201021 0047 HR Strateg 17-18 -9 201021 0048 HR Strateg 17-18 -9 201021 0049 HR Strateg 17-18 -9 201021 0050 HR Strateg 17-18 -9 201021 0051 HR Strateg 17-18 -9 201021 0052
HR Strateg 17-18 -9 201021 0053 HR Strateg 17-18 -9 201021 0054 HR Strateg 17-18 -9 201021 0055