อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้นำนิสิต
ประจำปี 2563

         เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563 ประกอบด้วย สภานิสิต องค์การนิสิต เข้าพบ
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อรับมอบนโยบายด้านกิจการนิสิต ประจำปี 2563 และเสนอปัญหาในรั้วมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง อธิการบดีและผู้นำนิสิต เพื่อร่วมขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปด้วยกัน

2(1) 2(2) 2(4) 5 8 10
11 12 13 14 15 16
17 18