สำรวจพื้นที่และจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

         เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ได้นำทีมสำรวจพื้นที่และจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สวทช.และคณะ ผู้แทน EECI กรมป่าไม้ และบ.สวนป่ากิตติ ในโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (พื้นที่ศึกษาบ่อทอง) เพื่อใช้พื้นที่ใน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ในการฝึกปฏิบัติภาคสนามของนิสิต ส่งเสริมและพัฒนา Smart Farmer เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบของชุมชนในอนาคตอันใกล้นี้

2 3 5 7 8 9(1)
9(2) 11 12 13 14 (2) 15(1)
15(3) 4 15(4) 15 16(1) 17
18 (1) 18(2) 20(1) 20 23(1) 23(2)
24(1) 27 24 25(2)