รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นตัวแทนมอบนโยบายการทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มก. เร่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล

         ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโยลีดิจิทัล ได้รับมอบหมายนโยบายการทำงาน แนวความคิดและแนวทางการดำเนินงานด้านดิจิทัล จากดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีฯ ถ่ายทอดแก่ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา เพื่อร่วมนำแนวคิดการดำเนินงานเทคโนโลยีดิจิทัลมากำหนดเป็นนโยบาย และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ จากหลักการที่อธิการบดีฯ ได้เคยให้ไว้ในการประชุมมอบนโยบายด้านดิจิทัลเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องก้าวสู่ความโดดเด่นทางด้านดิจิทัลในระดับชาตและนานาชาติ"

digital03 digital02 digital01