พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

         รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค) คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประขุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0014 0013 0011 0009 0006 0005
S  11108378