พิธีลงนามความร่วมมือภายใต้ โครงการ E-Waste Management

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ เอไอเอส สานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม "คนไทยไร้ E-Waste" เป็นภาคีเครือข่าย รณรงค์ สร้างจิตสํานึก ให้กับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการคัดแยกและนําขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E- Waste) เพื่อการกําจัดอย่างถูกวิธี
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนํา ในภาคตะวันออก นําไปสู่ การกําหนดยุทธศาสตร์ สร้างความเป็นสากลให้เกิดขึ้นทั่วทั้ง องค์กร ตามวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออก มุ่งสร้างความสามารถด้าน นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม" ควบคู่กับการดูแลรบัผิดชอบสิ่งแวดล้อม
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กล่าวถึง ความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "การผนึกกําลังร่วมกับ เอไอเอส ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะเป็นสื่อกลาง ช่วยรณรงค์ เพิ่มองค์ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้กับนักศึกษารุ่นใหม่รวมถึงบุคคลากร ในการคัดแยก และนําขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ไปกําจัดอย่างถูกวิธี โดยจะทําการรวบรวมขยะ อิเล็กทรอนิกส์ส่งมอบให้กับเอไอเอสได้นําไปกําจัดอย่างถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfill เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ตกค้างในประเทศได้อย่างยั่งยืน"
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา โดย ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความยินดีที่ได้ร่วม ดําเนินการสร้างความตระหนักในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่และ อุปกรณ์เสริม ซึ่งเป็นอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวเราให้แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อลด ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิดวิธี รวมถึงสร้างความ ตระหนักถึงความสําคัญของการลดขยะอันตรายประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาต่อไป

E-Waste 200724 0028 E-Waste 200724 0027 E-Waste 200724 0026 E-Waste 200724 0025 E-Waste 200724 0024 E-Waste 200724 0023
E-Waste 200724 0022 E-Waste 200724 0021 E-Waste 200724 0020 E-Waste 200724 0019 E-Waste 200724 0018 E-Waste 200724 0017
E-Waste 200724 0016 E-Waste 200724 0015 E-Waste 200724 0014 E-Waste 200724 0013 E-Waste 200724 0012 E-Waste 200724 0011
E-Waste 200724 0010 E-Waste 200724 0009 E-Waste 200724 0008 E-Waste 200724 0004 E-Waste 200724 0007 E-Waste 200724 0006
E-Waste 200724 0005 E-Waste 200724 0001 E-Waste 200724 0003 E-Waste 200724 0002