พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ

         พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ( Digital Government Technology & Innovation Center (DGTi)) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลอย่างเป็นระบบ เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะดึงดูดให้เกิดความร่วมมือทั้งจากมหาวิทยาลัย เอกชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และประชาชน

DGA 200723 0048 DGA 200723 0046 DGA 200723 0045 DGA 200723 0044 DGA 200723 0043 DGA 200723 0040
DGA 200723 0039 DGA 200723 0038 DGA 200723 0037 DGA 200723 0036 DGA 200723 0035 DGA 200723 0034
DGA 200723 0033 DGA 200723 0032 DGA 200723 0031 DGA 200723 0030 DGA 200723 0029 DGA 200723 0028
DGA 200723 0027 DGA 200723 0026 DGA 200723 0025 DGA 200723 0024 DGA 200723 0023 DGA 200723 0022
DGA 200723 0021 DGA 200723 0020 DGA 200723 0018 DGA 200723 0017 DGA 200723 0016 DGA 200723 0015
DGA 200723 0013 DGA 200723 0012 DGA 200723 0011 DGA 200723 0010 DGA 200723 0009 DGA 200723 0008
DGA 200723 0007 DGA 200723 0006 DGA 200723 0005 DGA 200723 0004 DGA 200723 0003 DGA 200723 0002
DGA 200723 0001