ร่วมกันทำสัญลักษณ์มือ KU-nity

         ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค) พร้อม คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกันทำสัญลักษณ์ KU-nity และบันทึกภาพเพื่อเป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวศรีราชา ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

KU-nity 200722 0001 KU-nity 200722 0002 KU-nity 200722 0003 KU-nity 200722 0005 KU-nity 200722 0006 KU-nity 200722 0007
KU-nity 200722 0008 KU-nity 200722 0009 KU-nity 200722 0010 KU-nity 200722 0011 KU-nity 200722 0012 KU-nity 200722 0013
KU-nity 200722 0014 KU-nity 200722 0017 KU-nity 200722 0018