อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องความเข้าใจลูกค้าเพื่อพัฒนาองค์กร”

         เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 วิทยาเขตศรีราชา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องความเข้าใจลูกค้าเพื่อพัฒนาองค์กร" ให้กับผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาและบุคลากรคณะวิชา ณ ห้อง 17402 อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเลิศ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

0040 0039 0038 0037 0036 0035
0034 0033 0032 0031 0030 0029
0028 0027 0026 0025 0024 0023
0022 0021 0020 0019 0018 0017
0016 0015 0014 0013 0012 0011
0009 0008 0007 0006 0005 0004
0003 0002 0001