อบรม “เรื่อง EdPEx Criteria”

         เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 วิทยาเขตศรีราชา จัดอบรม "เรื่อง EdPEx Criteria" ให้กับผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาและบุคลากรคณะวิชา ณ ห้อง 17402 อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเลิศ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

0001 0003 0004 0005 0006 0007
0008 0009 0010