เปิดการสัมมนาผู้นำนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา มก.ศรช.

         เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค) เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้นำนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมอบนโยบายด้านกิจการนิสิต โดยมีรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) และผู้แทนของแต่ละคณะวิชาเข้าร่วม

585712 585713 585718 585719