การหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กับ มก.ศรช.

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เสรี กุญแจนาค ต้อนรับ คณะบุคคลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษา
         นำโดย 1.นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.1
                   2. นายสนั่นพงศ์ สุขดี ที่ปรึกษา สพม.1
                   3. นายรังสี ยังพะกูล ที่ปรึกษา สพม.1
                   4. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผอ.รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
                   5. นายอาวุทธ์ มีขันเพชร ผอ.รร.มักกะสันพิทยา

2020.6.11 200611 0047 2020.6.11 200611 0043 2020.6.11 200611 0040 2020.6.11 200611 0039 2020.6.11 200611 0038 2020.6.11 200611 0037
2020.6.11 200611 0035 2020.6.11 200611 0033 2020.6.11 200611 0031 2020.6.11 200611 0029 2020.6.11 200611 0026 2020.6.11 200611 0025
2020.6.11 200611 0023 2020.6.11 200611 0022 2020.6.11 200611 0021 2020.6.11 200611 0020 2020.6.11 200611 0011 2020.6.11 200611 0009
2020.6.11 200611 0007 2020.6.11 200611 0003 2020.6.11 200611 0002