รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และคณะ เข้าพบท่านประธาน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง

         เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต(รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา) เข้าพบท่านประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ และนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อปรึกษาการพัฒนาพื้นที่เขาน้ำซับร่วมกันระหว่างเทศบาลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ทั้งนี้ นายสุวรรณทอง คำภูมี ได้เข้าร่วมให้คำปรึกษาในครั้งนี้ด้วย

9c471f97-3828-4cac-8337-05b8356509c7 370731c8-5f00-4caa-8a25-ed1ed3d33df3 71fa9157-a996-43e6-84e9-0b75eeed1f3c 84707fd5-8057-4ee1-9811-199487c00c1c