ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ บริการวิชาการ และวิจัย ระหว่างคณะประมง และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

         เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.นสพ.ดร.เสรี กุญแจนาค เป็นประธานในที่ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ บริการวิชาการ และวิจัย ระหว่างคณะประมง และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตลอดจนในภาพรวมของทั้งวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ โดยมีคณบดีคณะประมง ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ และคณะผู้บริหารของทั้งสองคณะเข้าร่วมประชุม โดยเนื้อหาสาระของการประชุมสรุปได้ดังนี้คือ
          1. แนวทางความร่วมมือในการทำโครงการ mega project เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ EEC
          2. แนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ Minamata Environmental Academia ประเทศญี่ปุ่น ทั้งในด้านการวิจัย บริการวิชาการ และด้านการเรียนการสอน
          3. แนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานจากต่างชาติ ระหว่าง สถานีวิจัยปประมง ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
          4. แนวทางการขยายเครือข่ายการให้บริการห้องปฏิบัติการ ISO10725 ด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการร่วมกัน
          5. แนวทางการพัฒนาชุดวิชา non degree/short course

P1012010 P1012012 P1012015 P1012016 P1012018 P1012021
P1012023 P1012026 P1012028 P1012029 P1012030 P1012031
P1012035 P1012036 P1012039 P1012040 P1012041