โครงการอบรม เรื่องการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( I-Cash)

         เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการอบรม เรื่องการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( I-Cash) ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง เป็นวิทยากร

564083 118858 118860 564084 564085 564087
118846 118848 118850 118853 1 118842 118845