งานแถลงข่าว โครงการจัดตั้ง "ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ"

         งานแถลงข่าว โครงการจัดตั้ง "ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ" - GovTech Lab โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ , นายอุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ , รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
         เป้าหมายคือการสร้างศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐแบบครบวงจร ในการส่งเสริม สนับสนุนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อส่งมอบคุณค่าการบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เช่น กิจกรรมการอบรม สัมมนา, ห้อง Lab Digital Inovation,
Co working Space, การอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ โดยเน้นเป้าหมายในพื้นที่ EE

S 58294295 S 58294297 S 58294298 S 58294299 S 58294300 S 58294301
S 58294302 S 58294303 S 58294304 S 58294305 S 58294306 S 58294308