ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าพบผู้บริหารของวิทยาเขตศรีราชา

         วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าพบผู้บริหารของวิทยาเขตศรีราชา เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์หนังสือ ตามนโยบายของท่านอธิการบดี เรื่องการปรับรูปแบบการจัดสรรรายได้ให้กับวิทยาเขตศรีราชา ให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับการจัดสรรรายได้ของวิทยาเขตบางเขน การสนับสนุนสินค้าระหว่างหน่วยงานการทำงานร่วมกับนิสิต และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการของวิทยาเขตศรีราชา

ku book 200319 0002 ku book 200319 0003 ku book 200319 0013 ku book 200319 0014 ku book 200319 0015 ku book 200319 0016
ku book 200319 0017 ku book 200319 0018 ku book 200319 0019