การประชุม ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

         รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) ร่วมด้วยคณบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ประชุมร่วมกับ ดร.อภิชาต ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อหารือความร่วมมือความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

P1011674 P1011675 P1011677 P1011680 P1011681 P1011682
P1011683 P1011684 P1011685 P1011686 P1011690 P1011692
P1011694 P1011697 P1011698 P1011703 P1011704 P1011705
P1011707 P1011708 P1011709 P1011710 P1011711 P1011712
P1011714 P1011716 P1011720 P1011728 P1011730 P1011740
P1011742 P1011744 P1011745 P1011747 P1011752 P1011755