ต้อนรับ คณะทำงานการดำเนินงานวิจัยจาก University of Science and Technology Beijing (USTB)

         รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) คณบดีคณะพาณิขยนาวีนานาชาติ (รศ.เกียรติคุณ นิรุธ หงส์ประสิทธิ์) พร้อมด้วยคณะร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จาก University of Science and Technology Beijing (USTB) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 บริการวิทยาการ วิทยาเขตศรีราชา

USTB 200110 0001 USTB 200110 0002 USTB 200110 0003 USTB 200110 0004 USTB 200110 0005 USTB 200110 0006
USTB 200110 0008 USTB 200110 0010 USTB 200110 0012 USTB 200110 0013 USTB 200110 0014 USTB 200110 0015
USTB 200110 0016 USTB 200110 0020 USTB 200110 0018