โครงการผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563

         วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร 13 พลศึกษา วิทยาเขตศรีราชาจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563 เพื่อประชุมบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ภายในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาเขต โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรัก วิชรินทร์รัตน์) และ มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค)

1 2 3 4 5 IMG 0080
IMG 0081 IMG 0082 IMG 0083 IMG 0084 IMG 0085 IMG 0086
IMG 0087 IMG 0088 IMG 0089 IMG 0090 IMG 0091 IMG 0092
IMG 0093 IMG 0094 IMG 0095 IMG 0096 IMG 0097 IMG 0098
IMG 0101 IMG 0102 IMG 0103 IMG 0104 IMG 0105 IMG 0106
IMG 0107 IMG 0108 IMG 0109 IMG 0110 IMG 0113.1 IMG 0113
IMG 0116 IMG 0689 IMG 0719 IMG 0813 IMG 0992 IMG 1081
IMG 1105 IMG 1313 IMG 1317