โครงการผู้บริหารพบบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2563 (การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา)

         เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 วิทยาเขตศรีราชาได้จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งมีการจัดแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ได้แก่ กีฬาสากล และกีฬาฮาเฮ เพื่อเชื่อมความสามัคคีของบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ณ อาคาร 13 พลศึกษา วิทยาเขตศรีราชา

0001 0002 0004 0005 0006 0007
0008 0009 0010 0014 0015 0017
0018 0022 0023