บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน 4.0 ร่วมกับ ICDL Thailand

          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน 4.0 ร่วมกับ ICDL Thailand โดย นายฮิวจ์ โอคอนแนล ตำแหน่ง Managing Director เพื่อตกลงร่วมมือในการพัฒนายกระดับด้านทักษะดิจิทัลให้แก่ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

MOU 0020 MOU 0019 MOU 0018 MOU 0017 MOU 0016 MOU 0015
MOU 0014 MOU 0013 MOU 0012 MOU 0011 MOU 0010 MOU 0009
MOU 0008 MOU 0007 MOU 0006 MOU 0005 MOU 0004 MOU 0003
MOU 0002 MOU 0001