พิธีเปิดสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและทดลองใช้เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

      วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 พิธีเปิดสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและทดลองใช้เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี ดร.กฤษณพงศ์กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และการเปิดตัวนวัตกรรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่มสำหรับระบบนาโนกริดโซลาร์เซลล์"Innovation of Decentralized Group-Based Battery Energy Management (DBEM) for PV Nanogrid Systems ภายใต้โครงการระบบสาธิตนาโนกริดโซลาร์เซลล์ด้วยนวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0001 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0002 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0003 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0004 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0005 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0006
เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0007 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0008 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0009 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0010 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0011 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0012
เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0014 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0015 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0016 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0017 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0018 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0019
เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0020 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0021 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0022 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0023 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0024