โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

      ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรํกษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา โดยจัดให้มีกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเนินบุญญาราม (วัดมะม่วง)

CON 0836. CON 0836 CON 0841. CON 0841 CON 0843. CON 0843
CON 0846 CON 0848 CON 0849 CON 0854 CON 0857 CON 0859
CON 0860 CON 0862 CON 0863 CON 0866 CON 0868 CON 0870
CON 0872 CON 0873 CON 0875 CON 0876 CON 0877 CON 0879
CON 0880 CON 0885 CON 0886 CON 0887 CON 0888 CON 0890
CON 0891 CON 0892 CON 0898 CON 0899 CON 0903 CON 0905
CON 0906 CON 0907 CON 0909 CON 0911 CON 0912 CON 0915
CON 0918 CON 0920 CON 0921 CON 0922 CON 0923 CON 0924
CON 0926 CON 0927 CON 0930. CON 0930 CON 0931 CON 0933
CON 0934 CON 0938 CON 0941 CON 0942 CON 0945 CON 0946
CON 0948 CON 0949 CON 0950 CON 0951 CON 0952 CON 0953
CON 0955 CON 0956 CON 0957 CON 0958 CON 0959 CON 0960
CON 0961 CON 0962 CON 0963 CON 0964 CON 0965 CON 0966
CON 0967 CON 0968 CON 0969 CON 0971 CON 0972 CON 0973
CON 0975 CON 0976 CON 0979 CON 0983 CON 0984 CON 0987
CON 0989 CON 0993 CON 0994 CON 0995 CON 0996 CON 0997
CON 0998 CON 1001 CON 1002 CON 1010