KU RUN - WE RAP A BIT

            วันที่ 22 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา เป็นประธานในงาน KU RUN : WE RAP A BIT

S  97607739 S  97607740 300139 300140