โครงการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กับ Die Otto-von-Guericke University Magdeburg และหน่วยงานอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำหนดจัดโครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจัย เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้าน EEC โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Die Otto-Von-Guerricke Univesity Magdeburg มาเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายประวัติความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย เสวนาในเชิงวิชาการ รวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และพาณิชยนาวีนานาชาติ

PB027778 PB027787 PB027788 PB027789 PB027790 PB027791
PB027792 PB027793 PB027794 PB027796 PB027801 PB027808
PB027811 PB027812 PB027816 PB027818 PB027819 PB027821
PB027827 PB027829 PB027831 PB027832 PB027834 PB027841
PB027844 PB027854 PB027863 PB027867 PB027869 PB027878
PB027879 PB027895 PB027898 PB027904 PB027909 PB027913
PB027914 PB027915 PB027916 PB027917 PB027918 PB027924
PB027929 PB027933 PB027934 PB027938 PB027941 PB027942
PB027943 PB027944 PB027946 PB027949 PB027950 PB027952
PB027955