การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 "The 3rd KU SRC Annual Conference"

      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 "The 3rd KU SRC Annual Conference" ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในหลากหลายสาขาวิชา ได้ประชุมและเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และงานวิจัย โดยร่วมนำเสนอบทความวิชาการ ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการนี้ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา รศ. ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์ ได้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "Innovation Approach in Design by I – Sat Control Construction for EEC Mega Projects" รวมทั้งมอบรางวัล Best Paper Annual ให้กับผู้นำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก

P8306655 P8306659 P8306661 P8306668 P8306669 P8306673
P8306676 P8306664 P8306679 P8306681 P8306686 P8306690
P8306691 P8306702 P8306703 P8306711 P8306715 P8306720
P8306721 P8306725 IMG 4282 IMG 4288 IMG 4365 IMG 4300
P8306822 P8306731 P8306727 P8306730 P8306737 P8306741
P8306743 P8306744 P8306748 P8306751 P8306761 IMG 8579
IMG 4340 IMG 4352 IMG 4358 IMG 4361 IMG 4362 IMG 4390
IMG 4396 IMG 4425 IMG 4454 IMG 0755 IMG 0771 IMG 0805
IMG 0809 IMG 0815 IMG 0858 IMG 0878 IMG 0926 IMG 0940
IMG 1005