พิธีเปิด “สวนสมุนไพรคุณานันทอุทยาน”

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ได้มีพิธีเปิด “สวนสมุนไพรคุณานันทอุทยาน” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และบริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด ณ อาคาร 13 พลศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิต บุคลากร และประชาชน ในการนี้ประธานกรรมการ บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม (นายยูจิ ฮิราโอกะ) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกล่าวมอบสวนสมุนไพร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) กล่าวต้อนรับและรับมอบสวนสมุนไพร และรองผู้ว่าราชการจัดหวัดชลบุรี (นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ) กล่าวเปิดกิจกรรม และพิธีเปิดป้าย และร่วมปลูกพืชสมุนไพร ณ สวนสมุนไพรคุณานันทอุทยาน ประตู 1 ด้านถนนสุขุมวิท โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์) พร้อมผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ประมาณ 400 คน

P8266191 P8266194 P8266198 P8266199 P8266203 P8266205
P8266207 P8266210 P8266212 P8266213 P8266215 P8266220
P8266223 P8266227 P8266232 P8266236 P8266237 P8266238
P8266239 P8266246 P8266250 P8266257 P8266264 P8266271
P8266274 P8266286 P8266289 P8266299 P8266303 P8266311
P8266314 P8266315 P8266317 P8266321 P8266322 P8266324
P8266325 P8266327 P8266328 P8266331 P8266332 P8266333
P8266334 P8266336 P8266341 P8266344 P8266346 P8266347
P8266349 P8266350 P8266355 P8266356 P8266358 P8266359
P8266360 P8266362 P8266365 P8266366 P8266367 P8266369
P8266371 P8266374 P8266375 P8266376 P8266378 P8266379
P8266380 P8266381 P8266382 P8266384 P8266386 P8266388
P8266389 P8266390 P8266391 P8266392 P8266394 P8266399
P8266401 P8266405 P8266407 P8266408 P8266409 P8266411
P8266412 P8266414 P8266415 P8266417 P8266418 P8266420
P8266425 P8266427 P8266431 P8266432 P8266438 P8266449
P8266450 P8266456 P8266457 P8266460 P8266461 P8266462
P8266464 P8266465 P8266466 P8266469 P8266470 P8266471
P8266475 P8266476 P8266477 P8266479 P8266480 P8266481
P8266483 P8266486 P8266487 P8266489 P8266491 P8266492
P8266494 P8266495 P8266497 P8266500 P8266501 P8266503
P8266511 P8266516 P8266520 P8266522 P8266526 P8266528
P8266530 P8266540 P8266543 P8266547 P8266551 P8266552
P8266553 P8266556 P8266557 P8266558 P8266559 P8266560
P8266567