รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามภารกิจ เรื่อง “การดำเนินยุทธศาสตร์ EEC”

  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามภารกิจ เรื่อง "การดำเนินยุทธศาสตร์ EEC" และตรวจเยี่ยมสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีผู้บริหารของวิทยาเขตศรีราชาต้อนรับและให้ข้อมูล

S  15310879 S  15310886 S  15310885 S  15310882 S  15310883 S  15310884
S  15310880 S  15310881