พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  ผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

1 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
15.1 16 17 18 19 20
21 22.1 22 23 24 26
27 29 30 31 32 33
34 DSC 0956