โครงการทาสีรั้วหอใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  รองศาสตราจารย์ ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ อาจารย์ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ อาจารย์สราวุฒิ ยอดมุณี ครูนิยม ร่วมทาสีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในโครงการทาสีรั้วหอใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

IMG 0508 IMG 0519 25600329-DSC 0020 25600329-DSC 0027 25600329-DSC 0056 25600329-DSC 0059
25600329-DSC 0072 25600329-DSC 0124 25600329-DSC 0127 25600329-DSC 0003