พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

ถวายพระพร 1217 ถวายพระพร 1763 ถวายพระพร 1824 ถวายพระพร 1842 ถวายพระพร 3120 ถวายพระพร 4116
ถวายพระพร 4677 ถวายพระพร 5247 ถวายพระพร 5506 ถวายพระพร 5654 ถวายพระพร 5844 ถวายพระพร 7990
ถวายพระพร 8047 ถวายพระพร 9148